http://raovat.nguoi-viet.com/classified/Page.aspx?PageId=40
/classified/Page.aspx
raovat.nguoi-viet.com
Nguoi Viet Rao Vat - Classified Ads

 

Thể Lệ Đăng Rao Vặt

 • Mỗi Rao Vặt chỉ áp dụng cho một xe hoặc một nhà, từ xe hoặc nhà thứ hai trở lên, mỗi món cần trả thêm $7/tuần. Mỗi loại thêm vào sau không được quá 10 chữ. (chữ viết dính vào nhau sẽ được tính lại từng chữ)
 • Xe bán: phải ghi bảng số (license plate numbers) hoặc số sườn (VIN) trong nội dung rao vặt.
 • Nếu rao vặt đang đăng và muốn sửa nội dung, Quý khách cần trả $5 tiền phí. Để sửa nội dung, Quý khách cần gửi email tới raovat@nguoi-viet.com hoặc fax đến số 714-894-1381, và xin cho biết những chi tiết sau:

1- Tên họ người đăng rao vặt.

2- Số điện thoại đăng trong nội dung rao vặt.

3- Số điện thoại liên lạc (nếu khác với số trên).

4- Đăng từ ngày....cho đến ngày....

5- Nội dung mới của rao vặt. (Không quá số chữ được ấn định "25 chữ". nếu hơn, mỗi chữ sẽ được tính $0.12).

Ghi chú: Quý khách chỉ có thể thay đổi nội dung rao vặt, Mục "Category" của rao vặt không thể thay đổi. Tất cả những thay đổi đều được duyệt và nếu được thông qua trước 3:00 P.M (ngày trong tuần) hoặc 2:00 P.M (ngày cuối tuần) giờ California, phần rao vặt online sẽ đăng lại cùng ngày và phần rao vặt báo giấy đăng lại vào ngày hôm sau. Nếu Quý khách thay đổi nội dung sau thời gian nói trên, phần rao vặt online chỉ được đăng lại vào ngày hôm sau và phần rao vặt báo giấy được đăng lại vào hai ngày sau. Người Việt không chịu trách nhiệm khoảng thời gian bị mất khi thay đổi nội dung.

 • Chúng tôi chỉ đăng bù rao vặt đánh sai số phone hoặc địa chỉ, hoặc đăng sót ngày. Ngoài việc đăng bù (hoặc bồi hoàn số tiền tương đương) những ngày bị sai sót, chúng tôi không chịu trách nhiệm liên đới về những thiệt hại có thể gây ra do việc đăng sai hoặc đăng sót.
 • Khách hàng đăng rao vặt chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cậy đăng.
 • Rất tiếc, chúng tôi không gửi báo đến khách hàng đăng rao vặt; xin vui ḷòng mang theo biên nhận đến ṭòa soạn để nhận báo biếu.
 • Nhật báo Người Việt dành quyền từ chối đăng bất cứ rao vặt nào mà không cần nêu lý do.

Ngưng Đăng:

Rao vặt đang đăng và muốn ngưng, chúng tôi chỉ credit lại bằng rao vặt cho lần sau tương đương với số tiền còn lại. (No credit cho những rao vặt còn lại 7 ngày hoặc ít hơn)
Chú ý: Ngày khách hàng báo ngưng đăng được tính là ngày còn lại nếu quý khách báo trước 3 PM giờ California.
 

 

Ads Posting Rules
 • Each ad applies only to one item, (eg: a car or a house…), a $7/week will be charged to each extra item. Each added item must not exceed 10 words. (words joint together will be recalculated)
 • Car sales in Classified Ad must show license plate numbers or VIN numbers.
 • A fee of $5.00 applies to any change request. For the new update, You need to send us an email: raovat@nguoi-viet.com or fax to us: 714-894-1381 the following details:

1- Name of person posting the ad.

2- Phone number used in the ad.

3- Contact phone number (if different with the above).

4- Ad posted from ...to....

5-With the new description (the number of words must not exceed the limit "25 worlds", a $0.12 will be charged to each extra word).

Notes: Once the ad is printed or posted online, Nguoi Viet only allow clients to change the content, not the category of the classified ad. All changes are subject to review and approval. If the change made before 3:00 PM (weekday) or 2:00 PM (weekend) Pacific Time. The online version will be seen on the same day and the printed version will be seen on the next day. If the change made after the time mentioned above, the online version will only be seen on the next day and the printed version will be seen on the day after tomorrow. Nguoi viet is not responsible for the time lost.

  • We only refund or re-post Classified Ads that mistyped the phone numbers, wrong addresses, or wrong date of registration. We do not assume joint responsibility for the damage can be caused by the publication of false or posting errors.
  • Customers will be fully responsible for all contents of their ads.
  • Unfortunately, we don’t send our newspaper to customers; Please bring your receipt to our office in order to get your free copies.
  • Người Việt Daily News reserves the right to refuse posting any Classified Ad without giving a reason.

Cancellation:

If you want to stop your current ads, you only get credit to run ads for the next time equivalent to the remaining amount. (No credit for ads that remain for 7 days or less)
Note: Cancelled day won't be counted if you inform us after 3 PM Pacific Time. 

© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt