page.aspx

Nguoi Viet Rao Vat - Classified Ads

Thể Lệ Đăng Rao Vặt. Ad Posting Rules.

  • Mỗi Rao Vặt chỉ áp dụng cho một xe hoặc một nhà, từ xe hoặc nhà thứ hai trở lên, mỗi món cần trả thêm $7/tuần. Mỗi loại thêm vào sau không được quá 10 chữ. (chữ viết dính vào nhau sẽ được tính lại từng chữ)
  • Each ad applies only to one item, (eg: a car or a house…), a $7/week will be charged to each extra item. Each added item must not exceed 10 words. (words joint together will be recalculated)    

     

 Ngưng Đăng - Cancellation:
Rao vặt ngưng trước thời hạn và thời gian đăng còn lại từ 7 ngày trở lên, phần tiền còn lại của Quý khách sẽ được gởi trả lại bằng ngân phiếu hoặc giữ credit cho lần đăng sau. 
If the ad is cancelled before the end of the length ordered, Nguoi Viet will only refund an amount equal to one week or more (by check or store credit only)
 
Chúng tôi KHÔNG hoàn lại tiền khi rao vặt của Quý khách đã được đăng trên mạng HOẶC trên báo giấy. Chúng tôi chỉ hoàn tiền nếu thời gian đăng còn lại từ 7 ngày trở lên. Chú ý: Ngày báo để ngưng đăng được tính là ngày còn lại nếu Quý khách báo trước 4 PM.
All cancellations after the ads either posted online OR printed on the newspaper won't get any refund unless the lengths of the ads still have one week or longer. Note: Cancelled day won't be counted if you inform us after 4 PM.
 
© 2017 Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt