page.aspx

Nguoi Viet Rao Vat - Classified Ads

Giá biểu Rao Vặt cho nhật báo và online - Daily Newspaper & online Rate

(Áp dụng từ 01/01/2015 - Effective from 01/01/2015

Rao vặt của Quý khách sẽ được đăng vào ngày hôm sau nếu Người Việt nhận được mẫu đăng trước 3:00 P.M (ngày trong tuần) hoặc 2:00 P.M (ngày cuối tuần). Mọi thắc mắc xin liên lạc: Vùng Quận Cam: 714-892-9414 ext 0; 101; 103; 105. Fax: 714-894-1381. Email: [email protected] Vùng Los Angeles: 626-898-4538. Cell: 626-636-5236. Fax: 626-287-6507.
 

Giá biểu cho 25 chữ đầu chưa tính chữ in đậm

PRICE CHART for the first 25 words. No Capital/Bold words

Số ngày hoặc tuần

# of days or weeks

Giá tiền ($)

($) Amount

% giảm giá

% Discount

1 ngày/day

10.00

 

2 ngày/days

16.00

20%

3 ngày/days

21.00

30%

4 ngày/days

24.00

40%

5 ngày/days

27.00

46%

6 ngày/days

30.00

50%

7 ngày/days

33.00

53%

2 tuần/weeks

54.00

62%

3 tuần/weeks

75.00

64%

4 tuần/weeks

96.00

66%

8 tuần/weeks

180.00

68%

 • Mười đồng ($10.00) một ngày.
 • Ten dollars ($10.00) per day.
 • Mười sáu đồng ($16.00) hai ngày (Giảm 20%).
 • Sixteen dollars ($16.00) for two days. (20% discount).
 • Hai mươi mốt đồng ($21.00) ba ngày (Giảm 30%).
 • Twenty-one dollars ($21.00) for three days (30% discount).
 • Kể từ ngày thứ tư trở đi Quý khách chỉ phải trả ba đồng ($3.00) cho mỗi ngày! (Áp dụng với bốn ngày đăng liên tục trở lên).
 • After the third day, a flat rate of three dollars ($3.00) per day will be applied! (Only with four consecutive days or more).
 • Từ chữ thứ 26 trở đi, mỗi chữ sẽ được tính mười hai cent ($0.12) cho mỗi ngày (Chú ý: Những chữ dính vào nhau sẽ được tính tiền riêng từng chữ)
 • Starting from word 26th, each word will be charged twelve cents ($ 0.12) per day. (Note: All connected words will be separated and will be charged accordingly)
 • Mỗi chữ in LỚN ĐẬM (CAPITAL BOLD) tính thêm $0.50/ngày (chỉ áp dụng trên báo giấy).
 • Each CAPITAL BOLD word cost $0.50/day (for the newspaper version only).
 • Mẫu rao vặt có nền đen chữ trắng hoặc nền trắng chữ đen (dạng "Column Inche" dành cho báo giấy) có bảng giá riêng, xin bấm xem bảng giá. Quý khách muốn đăng theo dạng Column Inch trên báo giấy, xin liên lạc trực tiếp với nhân viên Người Việt.
 • Ads with white text on black background or vise versa (Called Column Inch - for the newspaper only) have different prices, please click here to check the price. If you need to run this type of ad in the newspaper, please contact our staff directly.
 • Rao vặt đăng trên mạng Người Việt có thể chọn đăng ở "nửa trang trên" hoặc "màu phông khác với rao vặt thường", tiền phí cho mỗi đặc tính nêu trên là $5.00/ngày.
 • With the online version, there are features for you to choose for your ads, it's either displayed on the top half of the page or with a different background color. Each feature will cost $5.00/day.

Chú Ý - Attention:

 1. Tên họ người đăng rao vặt.
 2. Name of person posting the ad.
 3. Số điện thoại đăng trong nội dung rao vặt.
 4. Phone number used in the ad.
 5. Số điện thoại liên lạc (nếu khác với số trên).
 6. Contact phone number (if different with the above).
 7. Đăng từ ngày....cho đến ngày....
 8. Ad posted from ...to....
 9. Nội dung mới của rao vặt. (Không quá số chữ của nội dung cũ. Nếu hơn, mỗi chữ sẽ được tính $0.12).
 10. The new description (the number of words must remain the same, a $0.12 will be charged to each extra word).
  Ghi chú: Quý khách chỉ có thể thay đổi nội dung rao vặt, Mục "Category" của rao vặt không thể thay đổi. Tất cả thay đổi đều được duyệt và nếu được thông qua trước 3:00 P.M (ngày trong tuần) hoặc 2:00 P.M (ngày cuối tuần). phần rao vặt online sẽ đăng lại cùng ngày và phần rao vặt báo giấy đăng lại vào ngày hôm sau. Nếu Quý khách thay đổi nội dung sau thời gian ấn định., phần rao vặt online chỉ được đăng lại vào ngày hôm sau và phần rao vặt báo giấy được đăng lại vào ngày hôm sau nữa. Người Việt không chịu trách nhiệm khoảng thời gian bị mất khi thay đổi nội dung.
  Notes: Only changes to the classified ad content are allowed. Changing the category of the classified ad is not allowed once the ad is printed or posted online. All changes are subject to review and approval. If the change made before the mentioned time above. the online version will be shown on the same day and the newspaper version will be printed on the next day. If the change made after the mentioned time above. the online version will only be shown on the next day and the newspaper version will only be printed on the day after tomorrow. Nguoi Viet is not responsible for the lose time during the update process.

Ngưng Đăng - Cancellation:

Rao vặt ngưng trước thời hạn và thời gian đăng còn lại từ 7 ngày trở lên, phần tiền còn lại của Quý khách sẽ được trả lại bằng ngân phiếu.
If the ad is cancelled before the end of the length ordered, Nguoi Viet will only refund (check only) an amount equal to one week or more.
 
Chúng tôi KHÔNG hoàn lại tiền khi rao vặt của Quý khách đã được đăng trên mạng HOẶC trên báo giấy. Chúng tôi chỉ hoàn tiền nếu thời gian đăng còn lại từ 7 ngày trở lên.
All cancellations after the ads either posted online OR printed on the newspaper will not get any refund unless the lengths of the ads still have one week or more.
 
© 2017 Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt